Zastosowanie pary wodnej jako srodka gasniczego

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Stosuje się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma niski ciężar właściwy i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/turnikiet/

Najczęściej parę wodną stosuje się do gaszenia pożarów, które mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.

Para, jako środek gaśniczy może być stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w reakcję z wodą w określonych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu.

Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania.

Najbardziej efektywne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.

Para jako środek gaśniczy “steam fire extinguishing”może być stosowana jedynie w tych pomieszczeniach, co do których ma się pewność, że nie przebywają w nich ludzie. Z uwagi na duże ciśnienie gaśnicze para mogłaby być niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.