Ochrona przeciwpozarowa podstawa prawna

zarządzanie siecią sprzedażyProgram do sprzedaży w sklepie Polkas kasy fisklane

W przedsiębiorstwie, w którym żyją pyły, ciecze, gazy bądź też pary łatwopalne, oraz nie ma tam wyznaczony stref, jakie mogły stanowić zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Za w zasada paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw prywatnych i opiek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), również w punktach kiedy i też na bliskich terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne albo i gdzie mogą wybierać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, podejmuje się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W miejscach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą spowodować wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i obrona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Tworzenie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody doświadczeń oraz możliwości tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa oraz prowadzenia baterii wtórnych.