Obowiazki pracodawcy wobec telepracownika

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z łatwością przedstawienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady postępowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz stawia na pracodawcę szereg obowiązków, których potrzebuje spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania liczeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę mieszkania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w znaczeniu pracy wydzielić odpowiednie strefy w przestrzeni zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych w zdecydowaniu. Dokument powinien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dokładnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w spraw, gdy dotrze do zagrożenia.