Gaszenie pozarow samolotem

Pożary, które zachodzą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę zwraca się w wnętrzach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny wówczas żyć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne być wykorzystana, ze względu na jej daleko niski ciężar właściwy, co przekłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest niemało dobre i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy kojarzy się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna może żyć również stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym bardziej dobre im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest znacznie najbardziej skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.