Dyrektywa unijna w sprawie gwarancji

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą istnieć zadowolone przez całe produkty, które są przeznaczone do wdrożenia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w danych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego wyniku w terenach, w jakich potrafi przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współprac z umowami atex a za dostosowanie danego materiału do ostatnich norm. Atest atex jest reklamowany w sukcesie produktów, jakie znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi toż przestrzeń, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą wówczas istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w sukcesie, kiedy duża dawka energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który decyduje duże zagrożenie dla jedzenia i zdrowia ludzkiego.