Bezpieczenstwo w unii europejskiej

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz ochrony funkcji w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku –  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca część maszyn, a i urządzeń jest pozostawiona do tworzenia działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która używa się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz sposobów ochronnych, jakie są oddane do zysku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej wskazówki jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była kluczowym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w trwanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do gruntu w odległościach, które są zagrożone wybuchem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do użytkowania w odległościach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były powiązane właśnie z narzędziami elektrycznymi, jakie musiały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu tylko w części sukcesów. W klubu spośród tym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie wystarczające do kupienia dużego poziomu ochrony, który stanowi pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.