Atex nowa dyrektywa od 2016 roku

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jakie musi spełnić każdy produkt przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy produkt będzie musiał posiadać następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.

Wszystkie urządzenia muszą być zaprojektowane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) wiąże się z następującymi procedurami: 1. badanie typu WE – ma na celu potwierdzenie, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji – procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu – procedura badań i prób każdego wytworzonego produktu w celu ustalenia zgodności z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości wyrobu – procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodność z typem – procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w celu zapewnienia jego zgodności z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami określonymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji – procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w celu przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.